Aleje života

Aleje života – dlouhodobý projekt našeho sdružení.

logo - aleje života

Krajina nás obklopuje, je součástí našeho života, spoluutváří to, čemu říkáme domov.  K tomuto obrazu neodmyslitelně patří aleje i solitérní stromy. To jakým směrem se bude vývoj krajiny v našem okolí ubírat, záleží na našem vztahu k ní. Chtěli bychom přispět k vytváření vztahu občanů k jejich rodné obci a okolní krajině, aby kulturní krajina, dílo našich předků, zůstala zachována a dále se rozvíjela.

Cestu k těmto nelehkým cílům by mohlo podpořit zakládání alejí života, tzn. alejí založených poblíž obce, kam se s každým narozeným dítětem zasadí strom. Strom, který může člověku připomínat místo, kde má kořeny, kde lze žít či kam se vracet. Alej života se může stát „živou kronikou“. Propagací myšlenky alejí života se zabývá naše o. s. Větvení.

Základní koncept alejí života počítá s tím, že založení aleje života budou iniciovat zástupci obcí či jiní aktivní občané. Založení aleje života se stane obecní slavností spojenou s vítáním nových občánků. Alej života se může prodlužovat každý rok nebo u menších obcí v závislosti na počtu ročně narozených dětí v několikaletých intervalech.

Aleje života v sobě spojují hned několik aspektů. Odkazují se na prastarou tradici rodových lip. V rámci aleje života tak v postatě rodiče sází svému potomkovi ochranitelský strom, který mu zároveň bude připomínat jeho kořeny, může se stát jeho životním spolupoutníkem; cesta léta založená alejí života pak může symbolizovat samotnou životní pouť. Pokud budou rodiče se svým potomkem založenou alej navštěvovat či se alej stane místem, kde se budou lidé scházet, posílí se vztah ke kulturní krajině i stromům. Alej sama o sobě představuje esteticky hodnotný prvek, a pokud bude doprovázet například turistickou pěšinu, cyklostezku či nefrekventovanou komunikaci, bude zvyšovat atraktivitu a přívětivost okolí obce.

Při vysazování alejí života je třeba zohlednit především následující praktické záležitosti:

  • volba místa: v ideálním případě by se mělo jednat o místo, které umožní pokračování aleje pro další generace a které bude zároveň příhodné vycházkám či scházení lidí;
  • volba dřevin: vzhledem k charakteru aleje doporučujeme vysazovat dlouhověké dřeviny a domluvit dlouhodobou koncepci vysazovaných druhů;
  • spoluúčast rodičů při nákupu sazenic: nejdůležitějším počinem je samotné založení aleje a obeznámení obyvatel obce s tímto zvykem; vzhledem k tomu, že jednotlivé stromy v aleji budou symbolicky patřit jednotlivým dětem, je možno s rodiči konzultovat finanční spoluúčast či plnou účast při koupi sazenice právě pro jejich potomka;
  • následná péče o alej: nelze ji rozhodně nechávat zcela na rodičích narozených dětí, každá alej života by měla mít svého „patrona“, který iniciuje její založení a ideálně bude dohlížet i na zalévání v prvních letech po vysázení a praktické úkony jako zapěstování korun, ochranu před zvěří atd.;
  • prostor pro vlastní tvořivost: slavnost spojená se založením či prodlužováním aleje života může mít v každé obci jinou podobu, stejně tak prostor aleje života může být oživen různým způsobem, zde se naskýtá prostor pro zapojení a spojení všech občanů obce pro dobrou a krásně symbolickou věc!

Více o projektu se dozvíte na videu níže:

Podporují násPodporují násPodporují násPodporují nás